Dicționar imobiliar. Terminologie utilă
1539

Dicționar imobiliar

A
Abitație act juridic care confirmă dreptul de a trăi în locuinţa unei alte persoane împreună cu soţul şi copiii, chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitaţia, precum și împreună cu părinții ori cu alte persoane aflate în întreținere (Codul Civil al RM, art. 635)
Afini persoane între care există legatură de afinitate. Legătura dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ (de exemplu: între ginere şi socri, între cumnaţi). Trebuie reţinut că afinitatea nu există între rudele unui soţ şi rudele celuilalt soţ, de exemplu între cuscri. De asemenea, soţii nu sunt rude între ei şi nici afini
Agent imobiliar / broker imobiliar persoană care acționează ca agent în tranzacțiile imobiliare și pentru bunurile imobiliare în numele unui client sau în calitate de intermediar. Serviciile prestate de către un agent imobiliar pot fi:
 • consultanță;
 • cumpărare și vânzare;
 • închiriere, dare cu chirie sau luare cu chirie;
 • stabilirea, achiziția și înregistrarea drepturilor privind o proprietate imobiliară;
 • studii și analize privind locuințele și alte tipuri de clădiri și terenuri;
 • activitatea de marketing și publicitate a proprietăților;
 • redactarea contractelor etc.
Amprenta la sol suprafața construită la nivelul solului
Antecontract contract prin care o parte (promitent) se obligă față de cealaltă parte (beneficiar) să încheie în viitor un alt contract (contract definitiv) la cererea beneficiarului. Această obligație poate fi asumată și de către ambele părți (Codul Civil al RM, art. 999). Deci, este un acord de voință prealabil perfectării altui contract, acord ce are ca obiect asumarea obligației de a face, adică de a perfecta ulterior contractul promis, în condițiile convenite prin respectivul acord prealabil
Apartament locuinţă alcătuită din una sau mai multe camere de locuit cu încăperi auxiliare, care satisface cerinţele de trai ale unei persoane sau familii şi face parte din blocul locativ (Legea nr.75 cu privire la locuințe, art. 4)
Arvună o sumă de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru a confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans (Codul Civil al RM, art. 954)
Autorizaţie de construire act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de construcţie în temeiul şi cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi a documentaţiei de proiect elaborate şi verificate (Legea nr. 163 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, art.2)
B
Bloc locativ clădire cu două sau mai multe apartamente (încăperi locuibile) destinate pentru trai, în a cărei componenţă, pe lângă apartamente, intră încăperi cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi de uz comun, echipamentele tehnice inginereşti, elemente constructive de bază ale clădirii (fundamentul, pereţii, planşeul, acoperişul etc.), (Legea nr.75 cu privire la locuințe, art. 4)
Bunuri comune bunuri dobândite de soți în timpul căsătoriei care sunt proprietatea lor comună în devălmășire (Codul Civil Adnotat)
Bunuri imobile terenuri înregistrate în registrul bunurilor imobile sub număr cadastral distinct (Codul Civil al RM, art. 459). Lucruri care au o aşezare fixă, stabilă şi care, aşadar, nu pot fi mutate dintr-un loc în altul, fără să-şi piardă destinaţia iniţială sau identitatea (apartament, casă, teren, spațiu comercial etc.), (Dicționar imobiliar)
Bunuri proprietate comună din blocul locativ încăperile şi spaţiile din blocul locativ care nu au statut de încăperi izolate, inclusiv încăperile destinate şi folosite pentru asigurarea tehnico-inginerească a apartamentelor şi a blocului locativ, locurile de uz comun, destinate şi folosite pentru trecerea în locuinţe.  Elementele constructive ale clădirii, echipamentele inginereşti destinate utilizării în comun, care sunt parte componentă ale blocului. Proprietatea comună din blocul locativ aparţine de dreptul de proprietate forţată şi perpetuu proprietarilor de apartamente şi încăperi cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale legislaţiei cu privire la condominiu (Legea nr.75 cu privire la locuințe, art. 4)
C
Cadastru sistem informaţional de stat ce conţine înscrieri despre terenuri, despre obiectele aferente lor şi despre drepturile asupra lor, constituit din cadastrul bunurilor imobile şi cadastre specializate
Casă individuală (casă cu curte) construcţie separată alcătuită din una sau mai multe camere, cu unul sau cu mai multe nivele, destinată traiului permanent, de regulă, al unei familii (Legea nr.75 cu privire la locuințe, art. 4)
Certificat de moștenitor act care confirmă dreptul moștenitorului la moștenire. În acesta se indică mărimea cotelor succesorale ale tuturor comoștenitorilor (Codul Civil Adnotat)
Certificatul fiscal document care se eliberează de către Direcția Taxe și Impozite, care nu constituie titlu de proprietate, fiind dovada faptului că vânzătorul nu are taxe sau impozite neplătite către stat
Cesiune transmitere, de către o persoană altei persoane, a unui drept de creanță cu titlu oneros în temeiul unui contract (Monitorul Fiscal)
Chiriaș persoană, instituție, organizație care folosește o locuință, un sediu etc., în temeiul unui act de închiriere. Se consideră chiriaș persoana care locuiește într-un apartament sau o casă și plătește chiria proprietarului, dar nu locuiește împreună cu acesta și nu îi este membru de familie
Contract de comodat contract prin care o parte (comodant) se obligă să dea cu titlu gratuit un bun în folosinţă celeilalte părţi (comodatar), iar aceasta se obligă să restituie bunul la expirarea termenului pentru care i-a fost dat (Codul Civil Adnotat)
Contract de donație contract prin care o parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părți (donator) (Codul Civil Adnotat)
Contract de exclusivitate Contract care se încheie între client și o singură agenție imobiliară, care presupune acordarea exclusivă a dreptului de reprezentare în cazul unei vânzări, închirieri sau cumpărări. În cazul exclusivității, agenția imobiliară își prezintă metodele de lucru și responsabilitățile, termenii contractului fiind foarte clar exprimați. Avantajele unui astfel de contract sunt:
 • reclamă și publicitate;
 • consiliere și suport fără rezerve în negocieri;
 • servicii post-vânzare sau post-închiriere (Dicționar Imobiliar);
Contract de ipotecă contract încheiat între creditorul ipotecar şi debitorul ipotecar, în temeiul căruia primul, în modul stabilit de legislaţie, are dreptul să pretindă satisfacerea creanţelor sale pecuniare din valoarea bunului imobil ipotecat (Legea nr. 142 cu privire la ipotecă, art. 3)
Contract de locațiune contract prin care o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, iar aceasta se obligă să plătească chirie (Codul Civil Adnotat)
Contract de schimb contract prin care părţile contractante se obligă să transmită reciproc dreptul de proprietate asupra unui bun, deoarece fiecare parte este considerată totodată vânzător şi cumpărător, ele se numesc copermutanţi (Drept.md)
Contract de vânzare - cumpărare contract în care una din părți (vânzător), se obligă să predea un bun în proprietatea celeilalte părți (cumpărătorului), iar aceasta din urmă se obligă să preia bunul și să plătească prețul convenit (Agenția pentru protecția consumatorului)
Contractul de antrepriză se obligă să efectueze pe riscul său o anumită lucrare celeilalte părţi (client), iar aceasta se obligă să recepţioneze lucrarea şi să plătească preţul convenit (Codul Civil Adnotat)
Creanţă ipotecară drepturi de creanţă garantate cu ipotecă (Legea nr. 142 cu privire la ipotecă, art. 3)
Credit ipotecar împrumut destinat achiziționării, construcției sau renovării (modernizării) unei locuințe și se garantează tot cu locuința respectivă pentru a se asigura obligația plății creditului rezultată în urma acestui împrumut (Banca Transilvania)
Creditor ipotecar creditor a cărui creanţă este garantată cu ipotecă (Legea nr. 142 cu privire la ipotecă, art. 3)
Creditul imobiliar împrumut destinat achiziționării, construcției sau renovării (modernizării) unei locuințe. Pentru a se asigura obligația plății creditului rezultată în urma acestui imprumut, creditul se poate garanta și cu o altă locuință (Banca Transilvania)
Cumpărător persoană fizică sau juridică care, în virtutea unui contract de vânzare-cumpărare, dobândește, contra unei plăți, dreptul de proprietate asupra unui bun (Dicționar Imobiliar)
D
Debitor ipotecar persoană ce transmite în ipotecă un bun sau bunuri imobile în vederea garantării executării obligaţiei sale sau a debitorului faţă de creditorul ipotecar (Legea nr. 142 cu privire la ipotecă, art. 3)
Debitor debitorul ipotecar sau o altă persoană care are o obligaţie faţă de creditorul ipotecar, a cărei executare este garantată cu ipotecă (Legea nr. 142 cu privire la ipotecă, art. 3)
Drept de preemțiune facilitate de care se bucură o persoană de a fi preferată oricărei alte persoane la cumpărarea unui anumit bun. În cazul vânzării unei cote-părți din bunurile de proprietate comună pe cote-părți, cu excepția vânzării la licitație, ceilalți coproprietari au un drept de preemțiune în privința cotei-părți care se vinde. În cazul vînzării la licitație, coproprietarul sau organizatorul licitației va notifica pe ceilalți coproprietari cu cel puțin 10 zile înainte de data vînzării. La preț egal, coproprietarii vor avea dreptul de preemțiune la adjudecarea cotei-părți (Codul Civil al RM, art. 552)
Dreptul de creanță drept civil, de care beneficiază o persoană care este subiect într-un raport juridic de obligație, denumită creditor, de a pretinde celeilalte părți, denumită debitor, îndeplinirea obligației acesteia (Dex juridic)
E
Evicțiune pierdere totală sau parțială, a posesiei ori a dreptului de proprietate asupra unui lucru dobândit prin cumpărare, partaj etc., în favoarea unei terțe persoane, căreia îi este recunoscut legal un drept real asupra unui lucru (Dex)
Extravilan teritoriu aflat în afara spațiului construit sau pe cale de construire al unei localități, delimitat cadastral potrivit legii (Dex)
F
Familie soţii, copiii, părinţii şi reprezentanţii legali ai acestora, precum şi alte persoane aflate la întreţinerea acestora, care locuiesc împreună şi întreţin o gospodărie în comun (Legea nr.75 cu privire la locuințe, art. 4)
G
Gaj dreptul real în al cărui temei titularul (creditorul gajist) poate pretinde, din valoarea obiectului gajului, satisfacerea creanțelor sale garantate cu preferință față de ceilalți creditori ai titularului obiectului gajului (debitorul gajist). Valabilitatea gajului depinde de valabilitatea obligației garantate prin gaj (Codul Civil al RM al RM, art. 667)
Garant ipotecar persoană ce transmite în ipotecă un bun sau bunuri imobile în vederea garantării executării obligaţiei debitorului (Legea nr. 142 cu privire la ipotecă, art. 3)
Grafic de plăți un grafic de achitare sau rambursare a împrumutului, care se anexează la contractul de credit. Acesta include sumele și termenele la care trebuie efectuate plățile în rate. Graficul de plăți poate fi stabilit de comun acord cu debitorul
I
Informație precontractuală informații pe care intermediarul de credit furnizează consumatorului, în baza clauzelor și a condițiilor de creditare oferite de către creditor, precum, și după caz, a preferințelor exprimate și a informațiilor furnizate de către consummator, necesare acestuia pentru a putea compara mai multe oferte și de a lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit (Legea cu privire la contractele de credit pentru consumatori, cap. II, art. 5)
Intravilan zonă care cuprinde suprafața construită și construibilă a unui oraș sau a unui sat (Dex)
Ipotecă drept real în al cărui temei creditorul este în drept să ceară satisfacerea creanţelor sale, cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, inclusiv statul, din valoarea bunurilor imobile depuse în ipotecă, în cazul în care debitorul omite să execute obligaţiile garantate cu ipotecă (Legea nr. 142 cu privire la ipotecă, art. 3)
L
Locatar persoană fizică sau juridică căreia i se acordă locuinţa în folosinţă în baza unui contract de locaţiune încheiat cu proprietarul acesteia pe un termen limitat sau în alte temeiuri legale, în conformitate cu legislaţia (Legea nr.75 cu privire la locuințe, art. 4)
Locator proprietar sau reprezentant al proprietarului, persoană fizică sau juridică, care transmite locuinţa în folosinţă locatarului în baza unui contract de locaţiune încheiat pe un termen limitat sau în alte temeiuri legale, în conformitate cu legislaţia (Legea nr.75 cu privire la locuințe, art. 4)
Locuinţă construcţie sau încăpere izolată alcătuită din una sau din mai multe camere de locuit, precum şi din alte încăperi auxiliare (bucătărie, bloc sanitar etc.), care satisface cerinţele de trai ale unei persoane sau ale mai multor persoane (familii) şi corespunde exigenţelor minime pentru locuinţe, stabilite în actele normative; în calitate de locuinţă sunt recunoscute casele de locuit individuale, apartamentele, încăperile locuibile din cămine şi din clădiri cu altă destinaţie (Legea nr.75 cu privire la locuințe, art. 4)
Logie balcon mărginit cu panouri, construit pentru a proteja încăperile de arșiță (Dex)
M
Mandat prin contractul de mandat o parte (mandant) împuterniceşte cealaltă parte (mandatar) de a o reprezenta la încheierea de acte juridice sau în alt mod de a afecta direct poziţia juridică a mandantului în raport cu un terţ, iar mandatarul, prin acceptarea mandatului, se obligă să acţioneze în numele şi pe contul mandantului (Codul Civil Adnotat)
Moștenitor moștenirea este transmiterea patrimoniului (masa succesorală) unei persoane fizice decedate (defunct, cel care a lăsat moştenirea) către una sau mai multe persoane (moștenitorii).
Asupra cotei din masa succesorală a unui comoștenitor (cotă succesorală) se aplică regulile cu privire la moștenire.
Moştenitorul dobândeşte drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului cu excepţia celor care prin natura lor sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care potrivit legii nu se pot transmite de la o persoană la alta.
În cazurile prevăzute de lege, drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale legate în mod inseparabil de persoana defunctului trec la moştenitor (Lege pentru modificarea și completrea unor acte legislative);
Notar public un funcționar public învestit cu atribuția de a autentifica acte juridice, de a autentifica înscrisuri, de a legaliza semnături, de a elibera copii legalizate, certificate de moștenitor etc. (Monitor fiscal)
N
Piața imobiliară secundară reprezintă piața imobilelor care au mai fost în folosinţă şi care aparţin unor anumiți proprietar (persoane fizice sau juridice)
Piața imobiliară primară reprezintă piața imobilelor care apar pentru prima dată pe piaţă. Cantitatea de imobile propus pe piaţa primară depinde direct de noile construcţii care se realizează
Piaţa imobiliară totalitatea tranzacţiilor care implică drepturi de proprietate sau de folosinţă asupra terenurilor şi clădirilor. Ca pe orice piaţă, preţul de tranzacţie este stabilit, în primul rând, de interacţiunea dintre cerere şi ofertă (Noțiuni imobiliare)
Plan cadastral reprezentare grafică a teritoriului, conţinând date despre amplasamentul, hotarele şi numerele cadastrale ale terenurilor, precum şi alte date (Agenția funciară și cadastru)
Plata în avans un mijloc de garantare a executării contractului și reprezintă o plată preventivă.
Deseobirea dintre plata în avans și arvună este faptul că avansul nu este în stare să confirme încheierea contractului și să garanteze executarea serviciilor, căci consumatorul care a efectuat o plată în avans este în drept să pretindă restituirea, practic în toate cazurile de neexecutare a contractului, iar prestatorul de servicii care a primit avansul, nu poate fi obligat nici într-un caz să restituie dublul plăţii primite, ca în cazul arvunei (Agenția pentru protecția consumatorului)
Polița de asigurare o asigurare benevolă de apartamente, case, garaje şi orice alt tip de bunuri imobile, împotriva deteriorării sau distrugerii. Deşi asigurarea de bunuri imobile este benevolă, există şi cazuri când aceasta poate fi impusă de către bănci, ca o condiţie obligatorie la acordarea de credite ipotecare. Obligaţia ţine doar de încheierea unei asemenea asigurări, lăsând însă la latitudinea asiguratului, alegerea asigurătorului.
Pot fi asigurate atât bunurile imobile aflate în proprietate sau ipotecate, cât şi cele închiriate.
De regulă, contractul de asigurare a bunurilor imobile se încheie pentru o perioadă de un an (Rapidasig.md)
Prioritate drept preferenţial al unui creditor ipotecar faţă de alţi creditori ipotecari de a executa dreptul său de ipotecă, precum şi faţă de alţi creditori de a urmări bunul imobil (Legea nr. 142 cu privire la ipotecă, art. 3)
Proprietar/posesor persoană fizică sau juridică titulară în exclusivitate sau în indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietare supus înscrierii. Persoană care posedă un imobil (Dicționar termeni juridici)
Publicitate imobiliară totalitatea mijloacelor juridice prevăzute de lege prin care se evidenţiază situaţia materială şi juridică a imobilelor, în mod public pentru a ocroti securitatea circuitului civil referitor la asemenea bunuri. Astfel, prin organizarea publicităţii imobiliare se urmăresc următoarele scopuri:
 • de a da o cît mai mare siguranţă drepturilor reale existente, precum şi transmisiunilor imobiliare prin aducerea situaţiei juridice a acestor bunuri la cunoştinţa părţilor interesate;
 • de constitui o evidenţă clară şi cuprinzătoare a bunurilor imobile;
 • de a permite organelor competente ale statului să exercite un control riguros referitor la schimbările care se produc în situaţia materială (împărţeli, adăugiri) şi în situaţia juridică a mobilelor (transmisiuni, grevări), (Publicitate imobiliară);
R
Radierea ipotecii proces de radiere a ipotecii din Registrul bunurilor imobile prin intermediul unei cereri, ce se depune la oficiul cadastral teritorial la care este înregistrată această ipotecă de către creditorul ipotecar sau de către orice persoană interesată, cu acordul scris al creditorului ipotecar (Lege cu privire la ipotecă, articolul 29, p. 2.)
Rambursare anticipată a creditului achitarea în avans a unei sume de bani din soldul creditului, oricând înainte de scadența finală a împrumutului (Incaso)
Raport de evaluare un document scris prin care evaluatorul comunică clientului rezultatele și concluziile evaluării imobiliare. Realizarea acestuia poate dura până la 3 zile lucrătoare
Reabilitare a blocurilor locative efectuare în blocurile locative a lucrărilor de înlăturare a degradărilor grave la sistemul structural şi a deficienţelor majore la sistemele de termo- şi hidroizolare (Legea nr.75 cu privire la locuințe, art. 4)
Reziliere desfacere a unor contracte, în cazul în care una dintre obligațiile reciproce nu a fost executată, menținându-se acele efecte ale contractului care s-au produs până la data desfacerii lui (Dex)
S
Scadența creditului data la care părțile unui contract, clientul sau banca trebuie să-și respecte obligația de plată a ratelor de rambursare a creditului, conform contractului (Banca Transilvania)
Serviciile imobiliare cuprind următoarele activităţi: promovarea online și offline a unui bun imobil în vederea vânzării, cumpărării sau închirierii acestuia. Consultanţă în vederea vânzării, cumpărării sau închirierii bunurilor imobile. Intermedierea imobiliară, administrarea imobilelor (Dicționar Imobiliar)
Suprafaţă locuibilă suprafaţa camerelor de locuit (dormitoarele şi salonul) din locuinţă (Legea nr.75 cu privire la locuințe, art. 4)
Suprafata totală suma dintre suprafața utilă și suprafața logiilor și a balcoanelor
Suprafaţă totală a blocului locativ suprafaţa totală a tuturor încăperilor din bloc, inclusiv încăperile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă (Legea nr.75 cu privire la locuințe, art. 4)
Suprafața totală a terenului suma dintre suprafața de teren pe care se va realiza construcția (numită „amprentă la sol”) și suprafața de teren liber (curtea), (Dicționar Imobiliar)
Suprafața utilă suma tuturor suprafețelor utile ale încăperilor din imobil (fără ziduri sau posibili stâlpi interiori), așa cum este înscrisă în actul de proprietate sau în contractul de vânzare-cumpărare. Aceasta cuprinde camere de zi, dormitoare, băi, WC-uri, bucătarii, spații de depozitare și de circulație din interiorul locuinței. Nu cuprinde suprafața logiilor și a balcoanelor, nișele de radiatoare, precum și suprafețele ocupate de sobe și de cazane de baie. În cazul locuințelor duplex, rampa, mai puțin palierele, nu se cuprinde în suprafața utilă a locuinței (Dicționar)
T
Teren întindere de pământ delimitată (Dex)
Testament act juridic unilateral, personal şi solemn, revocabil oricând în timpul vieţii testatorului, prin care o persoană dispune de averea sa în tot sau în parte pentru când va înceta din viaţă (Codul Civil al RM al RM, art. 604)
U
Uzufruct dreptul unei persoane (uzufructuar) de a poseda și folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul, nu şi de a-l înstrăina. Uzufructul se poate constitui prin lege sau act juridic (Codul Civil al RM al RM, art. 604)
V
Valoare de înlocuire  este indicată în raportul de evaluare. Aceasta este determinată prin abordarea costurilor, constituie drept bază pentru stabilirea valorii şi sumei de asigurare (Conferințe Științifice)
Valoare de lichidare limita minimă la care banca ar putea vinde bunul ipotecat (Conferințe Științifice)
Valoare de piață reflectă preţul la care ar putea fi vîndută proprietatea respectivă, la data evaluării, în pofida faptului că această valoare ar putea fi modificată în timp, uneori foarte rapid (Conferințe Științifice)